مارس 18, 2018

سرپرست جديد دفتر هماهنگي کمیته های تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران

انتصاب جناب آقای” دكتر آرش طهراني”، به عنوان “سرپرست جديد دفتر هماهنگي کمیته های تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران” را از سوي “سرپرست كميته ي […]