سيد حسام سيد صالح

فوریه 20, 2018

گزارش كارگاه انواع مطالعه ي مداخله اي

گزارش كارگاه انواع مطالعه ي مداخله اي : تاريخ :٢٥/ ١١/ ٩٦ كارگاه بررسي مطالعه ي مداخله اي با تدريس خانم فائزه محمدي ، رأس ساعت […]
فوریه 20, 2018

گزارش كارگاه انواع مطالعات مشاهده اي

گزارش كارگاه انواع مطالعات مشاهده اي : تاريخ: ٢٤/ ٧/ ٩٦ روز سه شنبه كارگاه مشاهده اي با تدريس خانم عارفه زواري ، راس ساعت ١٥ […]