محمد مهدی ملاقاسم

اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۳۱ – سال ۴ – آذر ماه ۷۷

از تور فارماکولوژی تا نگاهی به طرح ها
اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۲۸ – سال ۴ – خرداد ماه ۷۷

از پیام دوست تا سمینار تبریز
اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۲۷ – سال ۴ – اردیبهشت ماه ۷۷

از یادمان پیشکسوتان تا سمینار کرمان
اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۲۶ – سال ۴ – فروردین ماه ۷۷

از یادمان پیشکسوتان تا مسابقه علمی