شورکزی 27


شورای مرکزی 27 در فروردین ماه سال 1400 کار خود را آغاز کرد .

علیرضا رهبر نیکوکار

دبیر کمیته

دبیر کمیته وظیفه هدایت و رهبری شورای مرکزی را دارد و با انتخاب اعضای فعال کمیته در انتخاباتی ، برگزیده می شود. اعضای شورای مرکزی به دست دبیر نصب و عزل می شوند.
home_politics_join_3home_politics_join_4