اکتبر 12, 2019

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۹۸ – سال ۲۵ – مهرماه ۹۸

دانلود نشریه
ژانویه 22, 2019

نشریه وقایع التفاقیه – شماره ۹۷ – سال ۲۴ – دی ماه ۹۷

  دانلود نشریه
اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۳۱ – سال ۴ – آذر ماه ۷۷

از تور فارماکولوژی تا نگاهی به طرح ها
اکتبر 11, 2018

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۲۸ – سال ۴ – خرداد ماه ۷۷

از پیام دوست تا سمینار تبریز