مهر ۲۰, ۱۳۹۸

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۹۸ – سال ۲۵ – مهرماه ۹۸

دانلود نشریه
بهمن ۲, ۱۳۹۷

نشریه وقایع التفاقیه – شماره ۹۷ – سال ۲۴ – دی ماه ۹۷

  دانلود نشریه
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۳۱ – سال ۴ – آذر ماه ۷۷

از تور فارماکولوژی تا نگاهی به طرح ها
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۲۸ – سال ۴ – خرداد ماه ۷۷

از پیام دوست تا سمینار تبریز